Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego TRYTON Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa:


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE, INFORMACJE

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tryton.com.pl zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma TRYTON sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 13, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu pod sygnaturą KRS 0000006913 z kapitałem zakładowym w wysokości 250 000,00 zł, posiadająca nr NIP: 9562037243 oraz nr statystyczny REGON: 871526851, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.tryton.com.pl.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: handel@tryton.com.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 56 658 62 00 w godz. 9:00 - 18:00 w dni robocze, 10:00 – 14:00 w soboty.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży jest Sprzedający – TRYTON Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 13, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. Torunia, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000006913.
 2. Sprzedający gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 3. Dane Kupujących są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta, w tym celu prosimy o informację na adres e-mail: rodo@tryton.com.pl
 7. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 8. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych, udostępnione zostały Klientom w na stronie sklepu w zakładkach: Polityka prywatności i Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

III. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego dokonując bezpłatnej rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: "Konto"). Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie Internetowym ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z TRYTON sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których TRYTON sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Tryton sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Tryton sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

IV. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie w Sklepie Internetoweym określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego "KUPUJĘ I PŁACĘ".
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez TRYTON Sp z o.o..
 4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

V. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z działem handlowym lub wysłanie emaila na adres handel@tryton.com.pl.
 2. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 4. Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  • wiadomością e-mail, na adres handel@tryton.com.pl,
  • w formie pisemnej, na adres:
   TRYTON Sp. z o.o.
   ul. Szosa Lubicka 13,
   87-100 Toruń
 3. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza jest dostępny tutaj.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Przesyłkę z towarem należy przesłać na adres:
  TRYTON Sp. z o.o.
  ul. Szosa Lubicka 13,
  87-100 Toruń
 6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 7. Uwaga! Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą,
  • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.,
 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu,
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym TRYTON sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

VIII. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób:
  • przesyłką kurierską, zwykle do 2 dni roboczych,
  • priorytetową przesyłką pocztową zwykle do 3 dni roboczych,
  • odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy:
   TRYTON Sp. z o.o.
   ul. Szosa Lubicka 13,
   87-100 Toruń
   od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00. Sobota 10:00 – 14:00
 2. Wszystkie paczki wysyłane przez Sklep Internetowy oklejone są taśmą firmową (na białym tle, nadruk w kolorze niebieskim zawierającym logo oraz dane adresowe TRYTON sp. z o.o.).
 3. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego. Kupujący może również odmówić przyjęcie uszkodzonej paczki.
 4. Aktualne ceny przesyłek podane są na tej stronie.
 5. Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny, może w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 2. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Tryton sp. z o.o. w celu uzyskania duplikatu dowodu zakupu.

X. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 3. Klient w celu złożenie reklamacji winien wypełnić druk zgłoszenie reklamacji bądź dostarczyć osobiście do serwisu Tryton Sp. z o.o. mieszczącego się w Toruniu, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne.
 4. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez TRYTON z o.o. odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt TRYTON sp. z o.o.
 5. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 6. TRYTON Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na www.tryton.com.pl pod hasłem Gwarancja na produkty.
 8. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 10. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
 11. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
 12. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

XI. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  • Włączoną obsługę Java Script,
  • Aktywny adres e-mail.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. grudnia 2014 r.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Toruniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 6. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.tryton.com.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


Regulamin (obowiązuje do 24-12-2014)

Postanowienia wstępne, informacje.

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.tryton.com.pl, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem jest firma TRYTON Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 13.
 2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem sklepu, odpowiada firma TRYTON. Kontakt z działem handlowym można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną pod adresem handel@tryton.com.pl lub telefonicznie pod numerami: 56 658 62 00, faks 56 658 62 19.
 3. Warunkiem składania zamówień w Sklepie jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez TRYTON w celu obsługi zamówienia. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.tryton.com.pl są przetwarzane przez TRYTON Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Lubicka 13.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.tryton.com.pl,
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.tryton.com.pl w zakładce "Twoje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień.

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail lub numeru telefonu pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.
 4. Jeżeli procedura weryfikacji i potwierdzania nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Sklepu, złożone zamówienie zostanie anulowane.
 5. Jeżeli zrealizowanie zamówienia przez Sklep nie jest możliwe Klient powinien zostać o tym poinformowany. Klient ma wówczas prawo anulowania zamówienia.
 6. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sklep Klientowi nie przysługuje roszczenie o naprawienie wynikłej szkody.
 7. Koszt przesyłki jest pokrywany przez Klienta, a jego wysokość wynosi do 30 zł w zależności od wagi towaru i sposobu platności.
 8. Termin dostawy zamówionych Produktów może wynosić kilka dni w zależności od dostępności poszczególnych produktów.

Procedura gwarancyjna.

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa TRYTON Sp. z o.o.. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi, czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. W przypadku towaru będącego na gwarancji firmy Tryton, należy go przysłać do siedziby firmy. Przed wysłaniem towaru Klient powinien wypełnić formularz dostępny na stronie www.tryton.com.pl/rma lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 56 558 62 10 w celu otrzymania numeru RMA.
 3. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itp.). Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 4. Towar powinien zostać dostarczony kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym TRYTON Sp. zo.o. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku TRYTON Sp. z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w TRYTON Sp. z o.o..
 6. Klient zobowiązany jest do zarchiwizowania danych zawartych na dysku twardym komputera lub innych nośnikach przesłanych do serwisu. Informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 144 poz. 1176).

Zwrot towaru.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Przed wysłaniem towaru Klient powinien wypełnić formularz dostępny na stronie www.tryton.com.pl/rma w celu otrzymania numeru RMA (numer RMA ważny jest 7 dni), który usprawni procedurę zwrotu towaru.
 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:
  • otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych,
  • świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 5. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 6. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony mechanicznie, należy w obecności kuriera spisać protokół i wypełnić formularz dostępny na stronie www.tryton.com.pl/rma, w celu otrzymania numeru RMA (numer RMA ważny jest 7 dni). Po uzyskaniu numeru RMA uszkodzony towar wysłać firmą spedycyjną (wskazaną przez Sklep) na adres: Tryton Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 13, 87-100 Toruń, na koszt Sklepu.