Informacja dla Klientów sklepu stacjonarnego

SPIS TREŚCI:

 1. DANE KONTAKTOWE
 2. SPRZEDAJĄCY I UMOWA SPRZEDAŻY
 3. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 4. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 5. POSTANOWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie:

 1. art. 8 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) – dalej jako Ustawa o prawach konsumenta,
 2. art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) – dalej jako Rozporządzenie RODO, oraz
 3. dodatkowe postanowienia umowne dla klientów niebędących konsumentami – przedsiębiorców.

Niniejsza informacja przeznaczona jest zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców dokonujących zakupów w sklepie stacjonarnym, chyba, że dane postanowienie stanowi inaczej.

Szanowny Kliencie

poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące nas jako Sprzedającego, zawieranej z nami umowy sprzedaży w naszym sklepie stacjonarnym oraz Twoich (- dalej jako Kupujący) praw, w tym praw konsumenta, a także informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO w przypadku zbierania takich danych od osoby, której dane dotyczą. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego przez nas towaru lub usługi, w tym cena i ewentualne inne dodatkowe opłaty jeżeli występują, znajdziesz na/przy samym towarze, jego opakowaniu lub załączonej do niego instrukcji lub w opisie danej usługi.


DANE KONTAKTOWE

Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować osobiście lub korzystając z danych kontaktowych:


SPRZEDAJĄCY I UMOWA SPRZEDAŻY

Sprzedającym jest Centrum komputerowe TRYTON prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRTON sp. z o.o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000006913, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Szosa Lubicka 13, 87-100 Toruń, NIP 9562037243, REGON 871526851, adres poczty elektronicznej: handel@tryton.com.pl, numery telefonu kontaktowego: 56 30 70 070 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne) – dalej jako Sprzedający.

Umowa sprzedaży między Sprzedającym i Kupującym w sklepie stacjonarnym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sprzedający wydaje towar Kupującemu w sklepie stacjonarnym niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku zakupu usługi, jej świadczenie następuje w terminie i w sposób ustalony przez Kupującego i Sprzedającego.


PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Poniżej zostały zawarte informacje określające procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedającego, w szczególności reklamacji dotyczących towarów, umów sprzedaży oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedającego.

Reklamacja może zostać złożona na przykład:

Przesłanie lub zwrot towaru w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Szosa Lubicka 13, 87-100 Toruń.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedającego.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub towar) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedający może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedającego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność z umową:

Poza odpowiedzialnością ustawową na towar może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany towar jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedający (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedający wskazuje, że w przypadku braku zgodności towaru z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedającego oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Zawarte tutaj postanowienia dotyczące reklamacji składanej przez konsumenta stosuje się również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).


POSTANOWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt Informacji oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Kupującego niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Informacji oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Informacji nie jest niedozwolone. (łącznie dalej określani jako „niebędący konsumentem”).

Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za towaru lub braku zgodności towaru z umową sprzedaży zostaje wyłączona.

Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Kupującego niebędącego konsumentem w stosunku do Sprzedającego, w tym także w przypadku braku zawarcia umowy sprzedaży lub niezwiązanych z umową sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja podawana jest na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO i dotyczy sytuacji, w której Sprzedający zbiera dane osobowe od osoby, której dane dotyczą. W przypadku sklepu stacjonarnego przetwarzanie danych osobowych Kupujących może mieć miejsce w następujących przypadkach:

 1. Kupujący korzysta z postępowania reklamacyjnego i w jego ramach podaje swoje dane osobowe;
 2. Kupujący chce otrzymać rachunek lub fakturę i w tym celu podaje swoje dane osobowe;
 3. Kupujący lub Sprzedający kieruje do drugiej strony roszczenia wynikające z umowy sprzedaży inne niż w ramach postępowania reklamacyjnego (np. w związku z brakiem zapłaty ceny za towar) i w tym zakresie przetwarzane są dane osobowe Kupującego; oraz dodatkowo
 4. Monitoring sklepu stacjonarnego - w tym zakresie mogą być przetwarzane wizerunek oraz cechy szczególne wyglądu lub ubioru.

Poza powyższymi sytuacjami Sprzedający nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Kupujących, w szczególności podanie danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli jednak Kupujący chce skorzystać z postępowania reklamacyjnego, czy też chce otrzymać imienny rachunek lub fakturę, to podanie niezbędnych danych jest w tym wypadku konieczne do zrealizowania uprawnień Kupującego. Dane osobowe zbierane są w takich sytuacjach od osoby, której dane dotyczą. Sprzedający stosując monitoring szanuje prywatność w obszarach podwyższonego oczekiwania prywatności (np. przebieralnie).

Administrator danych osobowych

W razie przetwarzania danych osobowych Kupujących, administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Pełne dane Sprzedającego, w tym jego dane kontaktowe wskazane są na wstępie niniejszej tablicy informacyjnej. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Sprzedający zapewnia Kupującemu realizację uprawnień wynikających z powyższego rozporządzenia oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Każdorazowo cel, podstawa, okres i odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego wynika z działań podejmowanych przez Kupującego. Sprzedający może przetwarzać dane Kupującego w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach zgodnie z poniższą tabelą:

Kupujący korzysta z postępowania reklamacyjnego i w jego ramach podaje swoje dane osobowe lub kieruje do Sprzedającego roszczenia wynikające z umowy sprzedaży inne niż w ramach postępowania reklamacyjnego

Cel: realizacja uprawnień Kupującego wynikających z umowy w zakresie reklamacji

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub wygaśnięcia w inny sposób obowiązku prawnego wynikającego z umowy.

Kupujący chce otrzymać rachunek lub fakturę i w tym celu podaje swoje dane osobowe

Cel: prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Okres: dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Sprzedającemu przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Sprzedający kieruje do drugiej strony roszczenia wynikające z umowy sprzedaży (np. w związku z brakiem zapłaty ceny za towar) lub broni się przed roszczeniami drugiej strony i w tym zakresie przetwarzane są dane osobowe Kupującego.

Cel: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Sprzedający lub jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedającego

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Okres: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Monitoring sklepu stacjonarnego - Sprzedający korzysta na terenie lokalu z urządzeń rejestrujących obraz, które nagrywają aktywność Kupującego podczas obecności w sklepie stacjonarnym.

Cel: ochrona bezpieczeństwa osób i mienia w sklepie stacjonarnym; utrwalanie materiału dowodowego na wypadek popełnienia przestępstwa na terenie sklepu stacjonarnego.

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

Okres: Dane są przechowywane przez okres 30 dni, czyli do momentu nadpisania dotychczas zarejestrowanego materiału przez urządzenie monitorujące. W przypadku zarejestrowania aktywności niezgodnej z prawem – przetwarzanie wybranych materiałów trwa do czasu wyjaśnienia sprawy przez właściwe organy lub zakończenia odpowiednich postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja o odbiorcach danych

Przekazanie danych osobowych innym odbiorcom niż Sprzedający może nastąpić jedynie w sytuacjach określonych powyżej. Przekazanie danych przez Sprzedającego nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych poniżej odbiorców lub kategorii odbiorców – Sprzedający przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo jeżeli do wystawienia faktury konieczne jest skorzystanie z biura rachunkowego, to Sprzedający przekazuje dane do swojego biura rachunkowego celem wystawienia faktury.

Sprzedający korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Sprzedającego następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców - dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Sprzedającemu wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Sprzedający udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Sprzedającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Sprzedającego na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Sprzedającego, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Sprzedającemu w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się ze Sprzedającym osobiście lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedającego podanymi na wstępie niniejszej tablicy informacyjnej.